Mệnh đề Switch trong lập trình Java

Mệnh đề Switch trong lập trình Java

Chào các em. Hôm nay chủ đề của chúng ta sẽ về Switch trong lập trình Java. Switch dùng để chọn thực thi một khối lệnh đúng trong nhiều khối lệnh đưa ra. Câu lệnh Switch trong lập trình Java được sử dụng cho nhiều trường hợp. Người dùng thường chọn sử dụng lệnh Switch...