Xem thời khóa biểu tại đây:

                 C0719G1 – TKB Module 1 – Bootcamp Preparation