Đối với người học ngôn ngữ lập trình Javatoán tử đã trở thành khái niệm quen thuộc. Nhờ vào các nhóm toán tử đa dạng trong lập trình Java mà người dùng thao tác với các biến linh hoạt hơn. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về toán tử trong lập trình hướng đối tượng Java, các khái niệm, phân loại và lợi ích của việc sử dụng chúng trong lập trình. Từ đó giúp bạn áp dụng nhuần nhuyễn vào quá trình thực hành và làm việc.

toán tử trong ngôn ngữ lập trình Java

Toán tử trong ngôn ngữ lập trình Java

Toán tử trong lập trình Java là gì?

Trong lập trình Java, chúng ta sử dụng toán tử để thực hiện các phép tính toán học trên giá trị và biến.

1. Toán tử số học trong lập trình Java

Toán tử Ví dụ kết quả
+ x = 5 + 5 x = 10
x = 10 – 3 x = 7
* x -= 3 * 3 x = 6
/ x = 3/1 x = 3
% x = 10%5 x = 2
++ ++x x tăng thêm 1 giá trị
–x x giảm đi 1 giá trị

2. Toán tử số gán trong lập trình Java

Toán tử Ví dụ kết quả
= x = 5 x = 5
+= x += 3 x = x + 3
-= x -= 3 x = x – 3
*= x *= 3 x = x * 3
/= x /= 3 x = x / 3
%= x %= 3 x = x % 3
&= x &= 3 x = x & 3
|= x = 3 x = x 3
^= \ x ^= 3 x = x ^ 3
»= x »= 3 x = x » 3
«= x «= 3 x = x « 3

3. Toán tử so sánh

Toán tử Ví dụ Mô tả
== x == y so sánh bằng
!= x! = y so sánh không bằng
> x > y so sánh lớn hơn
< x < y so sánh nhỏ hơn
>= x >= y so sánh lớn hơn hoặc bằng
<= x <= y so sánh nhỏ hơn hoặc bằng

4. Toán tử logic trong lập trình Java

Toán tử Ví dụ Mô tả
&& x < 5 && x < 10 trả về true nếu cả 2 mệnh đề cùng đúng
|| x < 5 x < 4 trả về true nếu 1 trong 2 mệnh đề là đúng
! !(x < 5 && x < 10) phủ định lại giá trị trong kết quả

5. Toán tử Bit 

Toán tử Ví dụ Mô tả Kết quả Giá trị
& 5 & 1 0101 & 0001 0001 1
| 5 1 0101 0001 0101 5
~ ~ 5 ~0101 1010 10
^ 5 ^ 1 0101 ^ 0001 0100 4
« 9 « 1 1001 « 1 0010 2
» 9 » 1 1001 » 1 1100 12
»> 9 »> 1 1001 »> 1 0100 4
Xem video demo về toán tử trong ngôn ngữ lập trình Java tại đây.
Nếu bạn mong muốn trở thành lập trình viên ngôn ngữ lập trình Java trong thời gian ngắn nhất, hãy liên hệ CodeGym Đà Nẵng để được tư vấn khóa học nghề lập trình trong vòng 6 tháng dành cho người mới bắt đầu có cam kết việc làm sau khi tốt nghiệp.
CODEGYM ĐÀ NẴNG – TRUNG TÂM ĐÀO TẠO LẬP TRÌNH HIỆN ĐẠI
⚓ Địa chỉ: Tầng 10 số 295 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.
☎️ Hotline: 0236 651 7021
🖥 Facebook: CodeGym Đà Nẵng

Lê Vũ Nguyên